اعتراض عجیب شرکت کننده برنامه قهرمان به مجریان برنامه