مجری تلویزیون نه یک بار که دو بار نام نجف دریابندری را اشتباه می‌گوید تا از پشت صحنه داد بزنند و بالاخره متوجه شود اسم درست چیست! کسی انتظار ندارد که مجریان تلویزیونی حتما فرهیخته و کتاب خوانده و روشنفکر باشند، اما این انتظار که حداقل نام یکی مثل نجف دریابندری را بدانند توقع زیادی نیست. اگرنه، فرق یک مجری با آدم عامی در خیابان چیست و او بر چه اساسی قرار است مقابل دوربین بایستد؟