این شرکت کننده عااالی بود، برنامه ی دیشب دورهمی رو دیدین؟ چطور‌بود؟

کمک جالب مدیری به شرکت کننده مسابقه «دورهمی» که بعد از ۵۰ سال به ایران آمده است