سعید آذری به میثاقی درباره برنامه نود طعنه زد در ادامه مشاهده کنید