گل دوم بایرلورکوزن به گروترفورت توسط سردار آزمون مهاجم ایرانی این تیم در دقیقه 18 به ثمر رسید.