زگریه مردم چشمم نشسته در خون است...... حافظ ایرانم تسلیت ابادان متروپل