افطاری خوش رنگ و لعاب همسر مهران غفوریان برای خانواده اش