کوروش تهامی و همسرش در اکران خصوصی فیلم فیلم کوزوو