تسلیت قصاب به خانمی که سگش مرده ،  خانم عبداللهی قدر این قصاب رو بدون