عواقب استفاده از دنده به جای ترمز دستی. حتما کامل ببینید

فرادرس