حامد آهنگی بدجور دنیا مدنی را ترسوند, دست های خانم بازیگر یخ کرد