چهره متفاوت طناز طباطبایی و پارسا پیروزفر در «سریال یاغی»