آواز خوانی شاد «بهرام افشاری» در پشت صحنه فیلمبرداری راز بقا