خوانندگی «دارا حیایی» بازیگر سریال از سرنوشت با نوازندگی «کیسان دیباج»