عزم خود جزم نما بر هدف والایت
مطمئن باش که ازکف ببرد بالایت
باصداقت ومتانت بپیوند به خلق
که هزاران خریدار، بخرد کالایت .