نغمه خوانی غزل شاکری با قطعه بهار دلنشین استاد بنان