اگر صرفا تکنولوژی در جامعه‌ای اصل باشد انتهاش میشه تکینگی و عاقبتی که خیلیها در ژاپن و امثالهم امروز دچارش هستند!

حاضرم با تکنولوژی ۴۰۰سال قبل در کنار خانواده‌ام زندگی کنم ولی با آخرین تکنولوژی‌های دنیا همچین زندگی‌ رو تجربه نکنم.