راج موهان نیر مرد هندی عجیبی است که به مرد الکتریکی معروف است,

او جریان برق را ازخود عبور میدهد و لامپ را نیز روشن میکند