در گزارش ویدئویی صحبت های منوچهر هادی با پزشکی را می شنویم که چندین هفته پیش هشدار می دهد که مهران غفوریان در معرض سکته قلبی است.