پیام طبرسی، محقق طرح مطالعاتی واکسن ایرانی - استرالیایی اسپایکوژن و عضو کمیته علمی ستاد کرونا:

واکسن ایرانی استرالیایی اسپایکوژن برای دُز سوم بسیار مناسب است.

واکسن ایرانی استرالیایی اسپایکوژن در برابر اپیدمی دلتا ایمی‌زایی خوبی از خود نشان داد.

اسپایکوژن به خوبی از پس ویروس واکسن‌گریز دلتا بر آمده است.