دختر علی سلیمانی، در مراسم تدفین پدرش: با اسم علی به دنیا آمد، با عشق علی زیست و با علی همقدم شد تا خدا

علی سلیمانی