رضا رحمانی لحظاتی پس از برکناری از ساختمان وزارتخانه خارج می شود