سمت دیگر ماجرای چند روز اخیر؛ اگر فرض را این بگیریم که به‌جای هواپیما موشک بود و اپراتور پدافند با تشخیص اشتباه شلیک نمیکرد، آن روز چه فاجعه‌ای پیش می‌آمد؟