یه نمونه از ، در نمازم خَمِ ابرویِ تو با یاد آمد ، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد