صحبت های بهنام بانی درباره ی پرش هایی که هنگام اجرای کنسرت هایش ظاهر می شوند.

بهنام بانی