توضیحات دکتر جماعتی، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا در ارتباط با تزریق دز چهارم واکسن کرونا را در ویدئویی زیر ببینید.