توضیح بیوک میرزایی درباره جنجال یک کلمه در برنامه زنده