تاحالا خمیازه جنین در شکم مادر دیده بودین؟ چقدر وحشتناک دهنشو باز میکنه