چه شد که سرعت واردات واکسن بالا رفت و سن واکسيناسيون پايين آمد؟