تصویر قدیمی است اما هر روز دیدنی تر میشه وقتی هزار بار میبینی که شاهزاده نوجوان مراکش اجازه بوسیدن دستش رو نمیده . این بوسیدن ها نشانه چیه؟ تحقیر و بردگی یا تحسین و افتخار ؟