سرپرست پروژه« واکسن نورا» گفت: این واکسن پس از کارآزمایی بالینی می تواند به صورت انبوه تولید شود. منبع: صداوسیما