در یکی از کشورهای آفریقایی مهمانان یک عروسی به شیوه ای متفاوت شاباش جمع آوری کردند.