ویروس کرونا را پیامبر 1400 سال پیش هشدار داده بود ( اخرالزمان )