مجید اخشابی در برنامه ی شب فیروزه ای حضور یافت.

مجید اخشابی