شوخی علی انصاریان با آواز خوانی عاشقانه سام درخشانی