داش به نظرم تیمم کن اینجوری بیت المالم به چخ نمیدی و ثوابش به مراتب بیشتره !