این دو نفر با انتشار کلیپ هایی از خود و طرح موضوعات جالب خنده را بر لبان بینندگان کلیپ هایشان می نشانند.

طنز