اتفاقات وحشتناکی که در عین بد شانسی برای افراد اتفاق افتاده است.

طنز
فرادرس