محمود شهریاری در حرف هایش با گزارشگر برنامه ی زیر و بم درباره ی پخش شدن فیلم عروسی برادرش گفت...