ایده جالب هستی مهدوی فر در مورد اتاق خوابش برای دوران قرنطینه