جیمی دانش آموز دبیرستان که علایق ماجراجویانه دارد به دنبال غول ها می رود.

غول کش ها