جیم یک پسرک باهوش نقش اصلی این انمیشن را برعهده دارد

غول کش ها