یک هواپیما ایرباس ۳۲۱ پس از مدت کوتاهی از بلند شدن به دسته پرنده‌ها برخورد و در یک مزرعه ذرت سقوط کرد. در این سانحه ۲۳ نفر از سرنشینان هواپیما مصدوم شدند و بقیه ۲۳۳ نفر سرنشینان بدون صدمه‌ی خاصی از هواپیما تخلیه شدند.