حیدر قربانی امروز به اتهام بغی و مشارکت در قتل عمد ۳ نفر از شهروندان کردستانی اعدام شد.