مار شاه کبرای ۱۰ فوتی که وارد یک قطار مسافربری بین شهری هند شده بود موجب توقف قطار در یکی از ایستگاه‌ها شد. پس از رؤیت این مار شاه کبرا قطار در ایستگاه "کاتاگودام" متوقف و عملیات انتقال مار به بیرون از قطار آغاز شد.