دانشمندان با موجود بسیار عجیبی مواجه شده اند که هنوز نمی دانند حیوان است یا گیاه؟

گیاهان