روش بسیار جالب و تماشایی از حلزون وقتی از خودش دفاع می کند