خفه کردن گورخر توسط هم نوع خودش در کنار رودخانه

گورخر