به مناسبت روز جهانی شیر ، دو شیر ایرانی در یک قفس قرار گرفتند

شیر