یک ببر که 9 نفر را زخمی کرده بود 30 مرد به این ببر 5 ساله حمله کردند و ببر 5 ساله جانش را از دست داد

ببر